logo-left-top.png


VIDEO

BẮT ĐỐI TƯỢNG GIẢ DANH FB QUỸ BTTEVN ĐỂ LỪA ĐẢO TIỀN
Văn bản
Quyết định số 1261/QĐ-LĐTBXH ngày 03/10/2014 của Bộ trưởng Bộ LĐTBXH về việc quy định mức chi tiêu đặc thù của Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam
Công văn số 178 ngày 12/5/2015 về việc triển khai nhập liệu dữ liệu trẻ em có HCĐB trên phần mềm của Quỹ BTTEVN
Quyết định số 439/QĐ-LĐTBXH của Sở LĐTBXH TP. Hà Nội về việc thành lập các Phòng chức năng của Quỹ Bảo trợ trẻ em TP. Hà Nội
Thông báo số 927/TB-VPCTN về ý kiến của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang V/v củng cố, kiện toàn Quỹ Bảo trợ trẻ em các cấp tại buổi tiếp Đoàn đại biểu trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt ngày 11 tháng 7 năm 2014
6825
trẻ em
Bị ảnh hưởng đại dịch COVID-19 hiện tại
42.000
trẻ em
Bị ảnh hưởng đại dịch COVID-19 đến 12/2021
70
tỷ đồng
Số tiền để giúp đỡ trẻ em bị ảnh hưởng đại dịch COVID-19

CUỘC SỐNG QUANH TA
KIẾN THỨC VỀ PHÁP LUẬT, BẢO VỆ, CHĂM SÓC TRẺ EM