logo-left-top.png
Trích yếu Tải về
Quyết định về việc ban hành Quy chế làm việc của Hội đồng Bảo trợ Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam
Quyết định về việc kiện toàn Hội đồng bảo trợ Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam
Quyết định: Quy định về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19
Quyết định số 1261/QĐ-LĐTBXH ngày 03/10/2014 của Bộ trưởng Bộ LĐTBXH về việc quy định mức chi tiêu đặc thù của Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam