logo-left-top.png

Danh sách trẻ em tiêu biểu đại diện 11 tỉnh thành phố tham dự Chương trình Gặp mặt trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt lần thứ 7 (Số 2)

30/10/2020
5 trẻ em trong số 55 đại biểu tiêu biểu đại diện cho 11 tỉnh, thành phố tham dự chương trình gặp mặt trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt lần thứ 7 tại Phủ Chủ tịch nước và Khách sạn Fortuna.

DANH SÁCH TRẺ EM TIÊU BIỂU ĐẠI DIỆN CHO 11 TỈNH, THÀNH PHỐ 

THAM DỰ CHƯƠNG TRÌNH GẶP MẶT ĐẠI BIỂU TRẺ EM CÓ HOÀN CẢNH 

ĐẶC BIỆT LẦN THỨ 7  CẦN ĐƯỢC BẢO TRỢ 

Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số