en-US en-US
Danh sách trẻ em tiêu biểu đại diện 11 tỉnh thành phố tham dự Chương trình Gặp mặt trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt lần thứ 7 (Số 2)

Danh sách trẻ em tiêu biểu đại diện 11 tỉnh thành phố tham dự Chương trình Gặp mặt trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt lần thứ 7 (Số 2)

Cập nhật: 10/10/2014 - 08:34
Xem lịch sử tin bài

15 trẻ em trong số 55 đại biểu tiêu biểu đại diện cho 11 tỉnh, thành phố tham dự chương trình gặp mặt trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt lần thứ 7 tại Phủ Chủ tịch nước và Khách sạn Fortuna.


 
    DANH SÁCH TRẺ EM TIÊU BIỂU ĐẠI DIỆN CHO 11 TỈNH, THÀNH PHỐ 

THAM DỰ CHƯƠNG TRÌNH GẶP MẶT ĐẠI BIỂU TRẺ EM CÓ HOÀN CẢNH 

ĐẶC BIỆT LẦN THỨ 7  CẦN ĐƯỢC BẢO TRỢ