Phóng sự khám chữa bệnh và hỗ trợ toàn diện cho trẻ em tộc người Đan Lai - Con Cuông, tỉnh Nghệ An    
Cập nhật: 04/08/2017 11:17