en-US en-US

Danh sách học sinh tỉnh Hà Giang nhận quà từ thiện chương trình Caravan từ thiện lần thứ IX

Cập nhật: 29/04/2016 - 10:41
Xem lịch sử tin bài

STT

Họ và tên học sinh

Ngày, tháng, năm sinh

Dân tộc

Đang học lớp

Hoàn cảnh gia đình

Đề nghị mức nhận quà

Trường đang học

1

Lý Đình Kiểm

11/8/2009

Tày

1A3

Cận nghèo

Quà

TH Tam Sơn

2

Nguyễn Minh Vượng

10/25/2009

Tày

1A5

Cận nghèo

Quà

TH Tam Sơn

3

Triệu Thị Nga

10/8/2009

Dao

1A6

Cận nghèo

Quà

TH Tam Sơn

4

Thào Thị Hải Yến

5/1/2008

Mông

2A1

Cận nghèo

Quà

TH Tam Sơn

5

Viên Ngọc Tuyến

1/3/2007

Tày

2A4

Nghèo

Quà

TH Tam Sơn

6

Phạm Anh Tuấn

4/16/2008

Kinh

2A3

Cận nghèo

Quà

TH Tam Sơn

7

Tẩn Châu Vinh

28/10/2007

Dao

2A5

Cận nghèo

Quà

TH Tam Sơn

8

Tẩn Thị Tiến

27/10/2008

Dao

2A6

Cận nghèo

Quà

TH Tam Sơn

9

Triệu Thị Khế

10/15/2006

Dao

4A5

Cận nghèo

Quà

TH Tam Sơn

10

Tẩn Dâu Phà

12/26/2005

Dao

4A5

Cận nghèo

Quà

TH Tam Sơn

11

Viên Thị Như

19/03/2002

Tày

8A

Cận nghèo

Quà

THCS Tam Sơn

12

Hà Thị Ngát

06/05/2004

Tày

6B

Cận nghèo

Quà

THCS Tam Sơn

13

Giàng Mí Tùng

27/07/2004

Mông

6C

Nghèo

Quà

THCS Tam Sơn

14

Viên Thế Luân

15/10/2003

Tày

7B

Cận nghèo

Quà

THCS Tam Sơn

15

Tẩn Thị Nhiễm

07/01/2001

Dao

8B

Cận nghèo

Quà

THCS Tam Sơn

16

Chu Thị Thơm

04/10/2002

Tày

8B

Cận nghèo

Quà

THCS Tam Sơn

17

Hà Ngọc Bích

02/12/2001

Tày

9A

Cận nghèo

Quà

THCS Tam Sơn

18

Trần Thị Hương

07/07/2001

Kinh

9B

Cận nghèo

Quà

THCS Tam Sơn

19

Lương Quốc Điệp

17/02/2001

Tày

9B

Nghèo

Quà

THCS Tam Sơn

20

Nguyễn Minh Sen

12/11/1999

Tày

9C

Cận nghèo

Quà

THCS Tam Sơn

21

Lý Thị Nguyệt Anh

13/01/2007

Bố y

3

Cận nghèo

Quà

TH Quyết Tiến

22

Sùng Thị Thu

9/18/2008

Mông

1

Cận nghèo

Quà

TH Quyết Tiến

23

Sùng Văn Công

02/01/2008

Mông

2

Cận nghèo

Quà

TH Quyết Tiến

24

Lù Dũng Đạt

08/04/2004

Nùng

2

Cận nghèo

Quà

TH Quyết Tiến

25

Tẩn Thị Hoa

16/11/2007

Dao

3

Cận nghèo

Quà

TH Quyết Tiến

26

Vàng Thìn Cường

11/07/2009

Mông

1

Cận nghèo

Quà

TH Quyết Tiến

27

Vàng Thị Thu

19/06/2007

Mông

3

Cận nghèo

Quà

TH Quyết Tiến

28

Vàng Thị Hoa

25/02/2004

Mông

4

Cận nghèo

Quà

TH Quyết Tiến

29

Sùng Thị Hòa

26/09/2009

Mông

1

Cận nghèo

Quà

TH Quyết Tiến

30

Vừ Mí Sai

02/03/2008

Mông

2A

Cận nghèo

Quà

TH Quyết Tiến

31

Vàng Thị Liên

8/25/2008

Mông

2

Cận nghèo

Quà

TH Quyết Tiến

32

Ly Thìn Vân

06/11/2007

Mông

3A

Cận nghèo

Quà

TH Quyết Tiến

33

Giàng Thị Máy

17/09/2006

Mông

3 B

Cận nghèo

Quà

TH Quyết Tiến

34

Vàng Thị Hoa

3/5/2006

Mông

4A

Cận nghèo

Quà

TH Quyết Tiến

35

Vừ Thị Mua

12/18/2005

Mông

4B

Cận nghèo

Quà

TH Quyết Tiến

36

Tẩn Phủng Kim

01/08/2004

Dao

6A

Cận nghèo

Quà

THCS Quyết Tiến

37

Lý Thị Thu

26/02/2004

Dao

6C

Nghèo

Quà

THCS Quyết Tiến

38

Hầu Thìn Pháng

15/07/2001

Mông

6D

Nghèo

Quà

THCS Quyết Tiến

39

Thào Thị Hà

14/04/2003

Mông

7A

Nghèo

Quà

THCS Quyết Tiến

40

Lý Thị Mai

30/10/2003

Mông

7B

Cận nghèo

Quà

THCS Quyết Tiến

41

Thào Thị Hoa

18/12/2002

Mông

8A

Nghèo

Quà

THCS Quyết Tiến

42

Chu Thị Mến

05/11/2002

Dao

8B

Nghèo

Quà

THCS Quyết Tiến

43

Thào Thị Hoa

04/02/2002

Mông

8C

Mồ côi bố

Quà

THCS Quyết Tiến

44

Ly Thị Hoa

23/08/2000

Mông

8D

Cận nghèo

Quà

THCS Quyết Tiến

45

Cháng Vần Min

22/12/2001

Mông

8E

Cận nghèo

Quà

THCS Quyết Tiến

46

Phàn Thị Xuyên

17/11/2001

Dao

9A

Cận nghèo

Quà

THCS Quyết Tiến

47

Ngũ Thị Hoài

04/02/2001

Pu Y

9B

Mồ côi bố ,mẹ thường xuyên ốm đau

Quà

THCS Quyết Tiến

48

Thào Thị Xông

26/08/2000

Mông

9B

Cận nghèo

Quà

THCS Quyết Tiến

49

Đặng Thúy Dung

26/04/2001

Dao

9C

Mồ côi bố

Quà

THCS Quyết Tiến

50

Thào Dũng Đông

30/12/2000

Mông

9C

Nghèo

Quà

THCS Quyết Tiến

51

Hạng Thị Chợ

25/01/2009

Mông

1

Nghèo

Quà

TH Thanh Vân

52

Vàng Thị Ngọc

13/11/2009

Mông

1

Nghèo

Quà

TH Thanh Vân

53

Lò Văn Lương

10/09/2009

Mông

1

Nghèo

Quà

TH Thanh Vân

54

Dương Thị Út

20/05/2008

Mông

2

Nghèo

Quà

TH Thanh Vân

55

Giàng Thị Kiều Thương

16/03/2008

Mông

2

Nghèo

Quà

TH Thanh Vân

56

Hạng THị hoa

06/05/2008

Mông

2

Cận nghèo

Quà

TH Thanh Vân

57

Sùng Thị Chúa

11/08/2007

Mông

3

Nghèo

Quà

TH Thanh Vân

58

Vàng Thị Thu

01/04/2007

Mông

3

Nghèo

Quà

TH Thanh Vân

59

Vàng Thị Chợ

01/03/2007

Mông

3B

Cận nghèo

Quà

TH Thanh Vân

60

Giàng Thị Cháu

02/06/2006

Mông

4

Nghèo

Quà

TH Thanh Vân

61

Thào Minh Lợi

25/04/2006

Mông

4A

Cận nghèo

Quà

TH Thanh Vân

62

Thào Thị Mỷ

11/11/2006

Mông

4B

Cận nghèo

Quà

TH Thanh Vân

63

Vương Thị Dương

04/01/2005

Mông

5B

Cận nghèo

Quà

TH Thanh Vân

64

Hạng Deo Mua

09/04/2005

Mông

5E

Cận nghèo

Quà

TH Thanh Vân

65

Sùng Đức Thành

29/01/2003

Mông

5A

Cận nghèo

Quà

TH Thanh Vân

66

Vương Thị Chứ

08/06/2004

Mông

6A

Cận nghèo

Quà

THCS Thanh Vân

67

Sùng Thị Chớ

 19/10/2003

Mông

6A

Cận nghèo

Quà

THCS Thanh Vân

68

Giàng Thị Pàng

 05/12/2003

Mông

6B

Cận nghèo

Quà

THCS Thanh Vân

69

Lý Xuân Pao

 07/09/2003

Mông

6B

Nghèo

Quà

THCS Thanh Vân

70

La Thị Hoa

12/02/2004

Mông

6C

Nghèo

Quà

THCS Thanh Vân

71

Sùng Thị Lan

27/10/2002

Mông

6C

Nghèo

Quà

THCS Thanh Vân

72

Vàng Thị Chúa

05/03/2003

Mông

7A

Cận nghèo

Quà

THCS Thanh Vân

73

Sùng Thị Chợ

 23/11/2002

Mông

7B

Cận nghèo

Quà

THCS Thanh Vân

74

Dương Thị Trang

08/08/2003

Mông

7C

Cận nghèo

Quà

THCS Thanh Vân

75

Giàng thị Cháu

18/08/2002

Mông

8A

Cận nghèo

Quà

THCS Thanh Vân

76

Giàng Thị Sùng

17/04/2002

Mông

8A

Cận nghèo

Quà

THCS Thanh Vân

77

Mua Xuân Hà

24/02/2000

Mông

9B

Nghèo

Quà

THCS Thanh Vân

78

Vàng Thị Dình

22/05/2001

Mông

9A

Nghèo

Quà

THCS Thanh Vân

79

Mua Thị Mỷ

21/09/2001

Mông

8B

Nghèo

Quà

THCS Thanh Vân

80

Vương Thị Vân

18/03/2002

Mông

8B

Nghèo

Quà

THCS Thanh Vân

81

Lò Mạnh Kì

2/12/2008

Mông

2

Nghèo

Quà

PTDT BT TH Nghĩa Thuận

82

Lò Thị Hà

9/10/2007

Mông

3

Nghèo

Quà

PTDT BT TH Nghĩa Thuận

83

Hạng Văn Thắng

7/15/2009

Mông

1

Nghèo

Quà

PTDT BT TH Nghĩa Thuận

84

Vàng Phù Thanh

10/6/2009

Mông

1

Nghèo

Quà

PTDT BT TH Nghĩa Thuận

85

Sân Thị Thêu

9/8/2008

Mông

2

Nghèo

Quà

PTDT BT TH Nghĩa Thuận

86

Sùng Sào Bình

3/21/2009

Mông

1

Nghèo

Quà

PTDT BT TH Nghĩa Thuận

87

Mua Thị Lan

10/6/2009

Mông

2

Nghèo

Quà

PTDT BT TH Nghĩa Thuận

88

Lục Thị Săm

11/23/2005

Nùng

5

Nghèo

Quà

PTDT BT TH Nghĩa Thuận

89

Vàng Thị Thủy

8/5/2008

Mông

2

Nghèo

Quà

PTDT BT TH Nghĩa Thuận

90

Hồ Thị Yến

1/24/2009

Nùng

1A

Nghèo

Quà

PTDT BT TH Nghĩa Thuận

91

Hồ Lỷ Nam

11/8/2009

Nùng

1B

Nghèo

Quà

PTDT BT TH Nghĩa Thuận

92

Sân Thị Lan

9/24/2008

Nùng

2

Nghèo

Quà

PTDT BT TH Nghĩa Thuận

93

Vàng Phù Bình

4/12/2004

Mông

3A

Nghèo

Quà

PTDT BT TH Nghĩa Thuận

94

Sùng Thị Chấn

2/8/2007

Mông

3B

Nghèo

Quà

PTDT BT TH Nghĩa Thuận

95

Lù Văn Minh

3/13/2007

Nùng

3C

Nghèo

Quà

PTDT BT TH Nghĩa Thuận

96

Hồ Chính Giang

11/1/2006

Nùng

4A

Nghèo

Quà

PTDT BT TH Nghĩa Thuận

97

Vàng Thị Minh

4/30/2005

Mông

4C

Nghèo

Quà

PTDT BT TH Nghĩa Thuận

98

Hồ Thị Hiền

10/12/2005

Nùng

5A

Nghèo

Quà

PTDT BT TH Nghĩa Thuận

99

Lù Thị Huệ

1/17/2003

Nùng

5B

Nghèo

Quà

PTDT BT TH Nghĩa Thuận

100

Sân Thị Mẩy

12/25/2006

Nùng

4B

Nghèo

Quà

PTDT BT TH Nghĩa Thuận

101

Hồ Chính Lưu

08/09/2004

Nùng

6A

Nghèo

Quà

THCS Nghĩa Thuận

102

Vàng Chẩn Lý

08/05/2003

Mông

6A

Nghèo

Quà

THCS Nghĩa Thuận

103

Ma Thị Chấu

07/11/2004

Mông

6B

Nghèo

Quà

THCS Nghĩa Thuận

104

Vàng Thị Tâm

17/01/2004

Nùng

6B

Cận nghèo

Quà

THCS Nghĩa Thuận

105

Sùng Thị Dính

24/11/2001

Mông

6C

Nghèo

Quà

THCS Nghĩa Thuận

106

Lù Thị Tâm

23/08/2003

Nùng

6C

Cận nghèo

Quà

THCS Nghĩa Thuận

107

Lục Thị Nhung

02/01/2003

Nùng

7A

Cận nghèo

Quà

THCS Nghĩa Thuận

108

Hồ Thị Đào

16/12/2003

Nùng

7A

Cận nghèo

Quà

THCS Nghĩa Thuận

109

Hồ Lỷ Khiêm

16/09/2002

Nùng

7B

Nghèo

Quà

THCS Nghĩa Thuận

110

Sân Thị Mai

17/07/2003

Nùng

7B

Cận nghèo

Quà

THCS Nghĩa Thuận

111

Ma Dỉ Vần

18/11/2003

Mông

7C

Cận nghèo

Quà

THCS Nghĩa Thuận

112

Sùng Thị Hùng

08/07/2002

Mông

7C

Cận nghèo

Quà

THCS Nghĩa Thuận

113

Vù Thị Cho

16/11/2001

Mông

8A

Cận nghèo

Quà

THCS Nghĩa Thuận

114

Hạng Mí Thắng

25/10/2002

Mông

8A

Cận nghèo

Quà

THCS Nghĩa Thuận

115

Vàng Thị Giàng

15/06/2002

Mông

8B

Nghèo

Quà

THCS Nghĩa Thuận

116

Sân Thị Xổng

01/11/2002

Nùng

8B

Nghèo

Quà

THCS Nghĩa Thuận

117

Vàng Thị Say

12/02/1999

Mông

9A

Nghèo

Quà

THCS Nghĩa Thuận

118

Lù Thị Si

20/05/2000

Nùng

9A

Nghèo

Quà

THCS Nghĩa Thuận

119

Mai Chương Thắng

12/12/2001

Mông

9B

Cận nghèo

Quà

THCS Nghĩa Thuận

120

Vù Mí Sì

20/05/2001

Mông

9B

Cận nghèo

Quà

THCS Nghĩa Thuận

121

Tẩn Thị Hoa

5/4/2009

Dao

1A

Nghèo

Quà

PTDT BT TH Cao Mã Pờ

122

Vùi Thị Chỉ

7/10/2009

Hán

1A

Cận nghèo

Quà

PTDT BT TH Cao Mã Pờ

123

Tẩn Thị Tải

1/27/2009

Dao

1B

Nghèo

Quà

PTDT BT TH Cao Mã Pờ

124

Tẩn Tấn Hồng

7/21/2009

Dao

1B

Nghèo

Quà

PTDT BT TH Cao Mã Pờ

125

Chẩn Chỉn Trình

11/9/2007

Dao

2A

Nghèo

Quà

PTDT BT TH Cao Mã Pờ

126

Tẩn Thị Hạnh

12/29/2008

Dao

2A

Nghèo

Quà

PTDT BT TH Cao Mã Pờ

127

Tẩn Phủ Tới

9/24/2007

Dao

2B

Nghèo

Quà

PTDT BT TH Cao Mã Pờ

128

Tẩn Vần Cò

3/19/2007

Dao

2B

Nghèo

Quà

PTDT BT TH Cao Mã Pờ

129

Tẩn Phủ Chín

10/4/2005

Dao

3A

Cận nghèo

Quà

PTDT BT TH Cao Mã Pờ

130

Sùng Thị Mai

8/8/2007

Mông

3A

Nghèo

Quà

PTDT BT TH Cao Mã Pờ

131

Tẩn Thị Thu

3/4/2007

Dao

3B

Cận nghèo

Quà

PTDT BT TH Cao Mã Pờ

132

Hạng Thị Mai

9/17/2007

Mông

3B

Cận nghèo

Quà

PTDT BT TH Cao Mã Pờ

133

Chẩn vần Séng

1/4/2006

Dao

4A

Cận nghèo

Quà

PTDT BT TH Cao Mã Pờ

134

Chẩn Thị Yên

12/12/2006

Dao

4B

Cận nghèo

Quà

PTDT BT TH Cao Mã Pờ

135

Hoàng Thị Phìn

5/23/2005

Hán

5A

Cận nghèo

Quà

PTDT BT TH Cao Mã Pờ

136

Dương Thị Thảo

9/2/2005

Hán

5B

Nghèo

Quà

PTDT BT TH Cao Mã Pờ

137

Hạng Thị Lan

11/11/2009

Mông

1 CM

Nghèo

Quà

PTDT BT TH Cao Mã Pờ

138

Hạng Minh Hải

8/2/2008

Mông

2 CM

Nghèo

Quà

PTDT BT TH Cao Mã Pờ

139

Tẩn Thị Thu

9/20/2009

Dao

1TV

Nghèo

Quà

PTDT BT TH Cao Mã Pờ

140

Tẩn Xuân Hiếu

6/29/1905

Dao

3TV

Cận nghèo

Quà

PTDT BT TH Cao Mã Pờ

141

Chảo Thị Hà

6/12/2009

Dao

1 VT2

Nghèo

Quà

PTDT BT TH Cao Mã Pờ

142

Chấu Thị Theo

11/30/2009

Hán

1 CCL

Nghèo

Quà

PTDT BT TH Cao Mã Pờ

143

Tẩn Thị Ly

11/1/2009

Hán

1 CS

Nghèo

Quà

PTDT BT TH Cao Mã Pờ

144

Chấu Thị Hóa

08/10/2003

Hán

6A

Nghèo

Quà

THCS Cao Mã Pờ

145

Chẩn Tàng Mủi

24/10/2002

Dao

6A

Nghèo

Quà

THCS Cao Mã Pờ

146

Tẩn Thúy Nguyên

08/03/2004

Dao

6A

Nghèo

Quà

THCS Cao Mã Pờ

147

Thèn Thị Hường

26/12/2004

Dao

6B

Nghèo

Quà

THCS Cao Mã Pờ

148

Chảo Xuân Thành

12/02/2004

Dao

6B

Nghèo

Quà

THCS Cao Mã Pờ

149

Tẩn Thị Thảo

08/07/2004

Dao

6B

Nghèo

Quà

THCS Cao Mã Pờ

150

Tẩn Thị Thu

06/01/2004

Dao

6B

Nghèo

Quà

THCS Cao Mã Pờ

151

Tẩn Phủ Bảo

02/05/2003

Dao

7A

Nghèo

Quà

THCS Cao Mã Pờ

152

Dương Thị Chấn

20/06/2003

Hán

7A

Nghèo

Quà

THCS Cao Mã Pờ

153

Hạng Thị Dế

21/07/2001

Mông

7A

Nghèo

Quà

THCS Cao Mã Pờ

154

Sùng Thị Hoa

15/10/2003

Dao

7A

Nghèo

Quà

THCS Cao Mã Pờ

155

Tẩn Thị Viên

26/04/2002

Dao

7A

Nghèo

Quà

THCS Cao Mã Pờ

156

Tẩn Phủ Hội

28/02/2002

Dao

7B

Nghèo

Quà

THCS Cao Mã Pờ

157

Tẩn Phổng Chín

28/04/2002

Dao

8A

Nghèo

Quà

THCS Cao Mã Pờ

158

Đặng Thị Tư

14/10/2002

Dao

8A

Nghèo

Quà

THCS Cao Mã Pờ

159

Đặng Thị Bình

08/10/2000

Dao

8B

Nghèo

Quà

THCS Cao Mã Pờ

160

Tẩn Cù Chảnh

16/06/2002

Dao

8B

Nghèo

Quà

THCS Cao Mã Pờ

161

Chu Thị Mai

10/07/2002

Dao

8B

Nghèo

Quà

THCS Cao Mã Pờ

162

Chảo Cù San

08/04/2000

Dao

8B

Nghèo

Quà

THCS Cao Mã Pờ

163

Tẩn Cù Tảng

01/05/2001

Dao

8B

Nghèo

Quà

THCS Cao Mã Pờ

164

Hạng Thị Hòa

16/01/2009

Mông

1

Cận nghèo

Quà

TH Tùng Vài

165

Vàng Sào Vần

29/9/2007

Mông

2

Nghèo

Quà

TH Tùng Vài

166

Vàng Thị Máy

2/12/2007

Mông

3

Nghèo

Quà

TH Tùng Vài

167

Hạng Thị Thu

16/9/2009

Mông

1A

Nghèo

Quà

TH Tùng Vài

168

Giàng Thị Hà

2/4/2008

Mông

2

Cận nghèo

Quà

TH Tùng Vài

169

Giàng Thị Chương

13/03/2002

Mông

4

Nghèo

Quà

TH Tùng Vài

170

Sùng Cồ Dư

14/1/2007

Mông

3

Nghèo

Quà

TH Tùng Vài

171

Giàng Thị Hoa

5/6/2007

Mông

3

Nghèo

Quà

TH Tùng Vài

172

Sùng Thìn Pó

27/11/2005

Mông

2B

Nghèo

Quà

TH Tùng Vài

173

Thào Thị Chợ

10/12/2009

Mông

1

Nghèo

Quà

TH Tùng Vài

174

Sùng Thị Hà

4/8/2009

Mông

1

Nghèo

Quà

TH Tùng Vài

175

Thào Văn Minh

8/10/2008

Mông

2

Nghèo

Quà

TH Tùng Vài

176

Thào Thị Giàng

23/10/2007

Mông

3

Nghèo

Quà

TH Tùng Vài

177

Tẩn Kim Viên

26/4/2008

Dao

2A

Nghèo

Quà

TH Tùng Vài

178

Giàng Khái Giáo

15/3/2009

Mông

1

Nghèo

Quà

TH Tùng Vài

179

Lù Thị Yến

26/12/2009

Nùng

1

Nghèo

Quà

TH Tùng Vài

180

Vàng Sào Thanh

5/6/2006

Mông

3

Nghèo

Quà

TH Tùng Vài

181

Lộc Thị Vui

08/11/2005

Tày

5

Nghèo

Quà

TH Tùng Vài

182

Vù Thị Hương

5/10/2008

Mông

2

Nghèo

Quà

TH Tùng Vài

183

La Thị Mến

27/2/2007

Mông

3

Nghèo

Quà

TH Tùng Vài

184

Phàn Thị Hoài

3/12/2009

Dao

1

Cận nghèo

Quà

TH Tùng Vài

185

Giàng Phúc Hiếu

21/11/2005

Mông

4

Nghèo

Quà

TH Tùng Vài

186

Thào Thị Vinh

26/04/2004

Mông

6A

Nghèo

Quà

THCS Tùng Vài

187

Hùng Thanh Nam

16/01/2004

Mông

6A

Nghèo

Quà

THCS Tùng Vài

188

Phàn Thị Hiền

24/8/2004

Dao

6B

Cận nghèo

Quà

THCS Tùng Vài

189

Giàng Khái Tuân

11/17/2004

Mông

6C

Cận nghèo

Quà

THCS Tùng Vài

190

Vàng Thị Tùng

5/25/2004

Mông

6C

Cận nghèo

Quà

THCS Tùng Vài

191

Đặng Phúc Văn

07/9/2003

Dao

7A

Cận nghèo

Quà

THCS Tùng Vài

192

Phàn Sào Cường

02/9/2002

Dao

7A

Cận nghèo

Quà

THCS Tùng Vài

193

Thào Cồ Phúc

13/04/2002

Mông

7B

Cận nghèo

Quà

THCS Tùng Vài

194

Giàng Thị Mai

10/5/2003

Mông

7B

Cận nghèo

Quà

THCS Tùng Vài

195

Giàng Thị Dúa

06/5/2003

Mông

7C

Nghèo

Quà

THCS Tùng Vài

196

Vù Thị Kiếu

10/8/2002

Mông

7C

Cận nghèo

Quà

THCS Tùng Vài

197

Hùng Đình Hòa

12/11/2001

Mông

8A

Cận nghèo

Quà

THCS Tùng Vài

198

Thào Thị Mai

03/7/2002

Mông

8A

Cận nghèo

Quà

THCS Tùng Vài

199

Hạng Thị Mai

24/12/2000

Mông

8B

Nghèo

Quà

THCS Tùng Vài

200

Phàn Thị Tình

14/7/2001

Dao

8B

Nghèo

Quà

THCS Tùng Vài

201

Vàng Cồ Đại

16/04/1999

Mông

9A

Nghèo

Quà

THCS Tùng Vài

202

Ngũ Thị Dinh

15/12/2001

Pu Y

9B

Cận nghèo

Quà

THCS Tùng Vài

203

Vừ Thị Cho

15/3/2009

 Mông

1

Nghèo

Quà

Trường PTDTBT TH Tả Ván

204

Mua Thị Hiền

23/3/2009

 Mông

1

Nghèo

Quà

Trường PTDTBT TH Tả Ván

205

Vàng Thị Thủy

9/8/2009

 Mông

1

Nghèo

Quà

Trường PTDTBT TH Tả Ván

206

Vừ Thị Chuốt

30/4/2008

 Mông

2

Nghèo

Quà

Trường PTDTBT TH Tả Ván

207

Ly Thị Chinh

30/8/2008

 Mông

2

Nghèo

Quà

Trường PTDTBT TH Tả Ván

208

Sùng Thị Vi

3/7/2007

 Mông

3

Nghèo

Quà

Trường PTDTBT TH Tả Ván

209

Thào Thị Chi

18/3/2007

 Mông

3

Nghèo

Quà

Trường PTDTBT TH Tả Ván

210

Tráng Thị Huệ

17/3/2007

 Mông

3

Nghèo

Quà

Trường PTDTBT TH Tả Ván

211

Sùng Chẩn Cường

16/11/2006

 Mông

3

Nghèo

Quà

Trường PTDTBT TH Tả Ván

212

Vừ Thị Dính

4/10/2007

 Mông

3

Nghèo

Quà

Trường PTDTBT TH Tả Ván

213

Vàng Thị Phương

30/12/2007

 Mông

3

Nghèo

Quà

Trường PTDTBT TH Tả Ván

214

Vàng Thị Viên

2/2/2007

 Mông

3

Nghèo

Quà

Trường PTDTBT TH Tả Ván

215

Vừ Văn Hiếu

29/7/2007

 Mông

3

Nghèo

Quà

Trường PTDTBT TH Tả Ván

216

Sùng Thìn Mỷ

19/9/2013

 Mông

4

Nghèo

Quà

Trường PTDTBT TH Tả Ván

217

Vàng Sĩ Tiến

7/7/2006

 Mông

4

Nghèo

Quà

Trường PTDTBT TH Tả Ván

218

Vàng Thị Dí

31/8/2006

 Mông

4

Nghèo

Quà

Trường PTDTBT TH Tả Ván

219

Vàng Thị Duyên

4/3/2006

 Mông

4

Nghèo

Quà

Trường PTDTBT TH Tả Ván

220

Sùng Thị Xuân

2/4/2006

 Mông

4

Nghèo

Quà

Trường PTDTBT TH Tả Ván

221

Tẩn Thị Nguyệt

9/7/2003

Dao

5

Nghèo

Quà

Trường PTDTBT TH Tả Ván

222

Phàn Thị Nhóc

19/9/2005

Dao

5

Nghèo

Quà

Trường PTDTBT TH Tả Ván

223

Vừ Thị Trư

24/10/2005

Mông

5

Nghèo

Quà

Trường PTDTBT TH Tả Ván

224

Sùng Thị Sâu

21/12/2005

Mông

5

Nghèo

Quà

Trường PTDTBT TH Tả Ván

225

Vàng Thị Sâu

7/2/2005

Mông

5

Nghèo

Quà

Trường PTDTBT TH Tả Ván

226

Vàng Hòa Dình

25/10/2004

Mông

6A

Cận nghèo

Quà

PTDT BT THCS Tả Ván

227

Vàng Hồ Tro

19/05/2004

Mông

6A

Cận nghèo

Quà

PTDT BT THCS Tả Ván

228

Sùng Seo Giáo

03/12/2003

Mông

6A

Cận nghèo

Quà

PTDT BT THCS Tả Ván

229

Vàng Thị Giàng

20/01/2004

Mông

6A

Cận nghèo

Quà

PTDT BT THCS Tả Ván

230

Sùng Ngọc Tâm

12/06/2002

Mông

6B

Cận nghèo

Quà

PTDT BT THCS Tả Ván

231

Vàng Thị Xinh

11/12/2004

Mông

6B

Cận nghèo

Quà

PTDT BT THCS Tả Ván

232

Ly Đức Thành

17/09/2003

Mông

6B

Cận nghèo

Quà

PTDT BT THCS Tả Ván

233

Giàng Mìn Chung

10/2/2003

Mông

7A

Cận nghèo

Quà

PTDT BT THCS Tả Ván

234

Giàng Chẩn Bình

3/27/2003

Mông

7A

Cận nghèo

Quà

PTDT BT THCS Tả Ván

235

Giàng Thìn Phong

9/23/2003

Mông

7A

Cận nghèo

Quà

PTDT BT THCS Tả Ván

236

Sùng Thị Sỹ

2/13/2003

Mông

7B

Cận nghèo

Quà

PTDT BT THCS Tả Ván

237

Vương Tiến Dũng

6/21/2003

Mông

7B

Cận nghèo

Quà

PTDT BT THCS Tả Ván

238

Phàn Thị Thu

3/3/2003

Dao

7B

Cận nghèo

Quà

PTDT BT THCS Tả Ván

239

Sùng Thị Hoa

26/11/2001

Mông

8

Cận nghèo

Quà

PTDT BT THCS Tả Ván

240

Giàng Thị Duyên

19/07/2001

Mông

8

Cận nghèo

Quà

PTDT BT THCS Tả Ván

241

Thào Thị Thúy

15/12/2002

Mông

8

Cận nghèo

Quà

PTDT BT THCS Tả Ván

242

Lò Mìn Hải

03/08/2000

Mông

9

Cận nghèo

Quà

PTDT BT THCS Tả Ván

243

Vàng Thìn Chung

28/03/2001

Mông

9

Cận nghèo

Quà

PTDT BT THCS Tả Ván

244

Vàng Thị Xuân

02/10/2001

Mông

9

Cận nghèo

Quà

PTDT BT THCS Tả Ván

245

Cháng Thị Say

14/10/2001

Mông

9

Cận nghèo

Quà

PTDT BT THCS Tả Ván

246

Hà Huy Hoàng

25/02/2009

Tày

1A1

Nghèo

Quà

TH Đông Hà

247

Vàng Thị Dúa

16/01/2009

Mông

1A2

Nghèo

Quà

TH Đông Hà

248

Lò Thị Thủy

08/02/2009

Mông

1B

Nghèo

Quà

TH Đông Hà

249

Vàng Thìn Thượng

03/07/2009

Mông

1B

Nghèo, khuyết tật

Quà

TH Đông Hà

250

Lù Phú Toản

17/03/2009

Nùng

1C

Nghèo

Quà

TH Đông Hà

251

Vù Thị Thiên

05/02/2009

Giấy

1C

Nghèo

Quà

TH Đông Hà

252

Lù Thị Thu Cúc